هندسه دکتر احمدی سال یازدهم – قضیه sin , cos

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

تعداد جلسات: ۱

مجموع ساعات تدریس: ۱٫۵

ساعت شروع: ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰ صبح

تاریخ کلاس: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

 

 

مباحث
1

هندسه
01:30:00 ویدئو

هندسه
42:01 ویدئو