همایش آنلاین ادبیات

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مجموع ساعات تدریس : ۱۰ ساعت

ساعت شروع: ۱۵ الی ۲۰

تاریخ کلاس : ۱۴ و ۱۵ مرداد

مباحث
جلسه اول
ورود به کلاس

جلسه دوم
ورود به کلاس