شیمی دوازدهم – ریاضی و تجربی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

✅با تدریس استاد صادقیان
🕒شنبه ها ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰

 

برای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید

مباحث
مشاهده آفلاین جلسه اول
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهارم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه ششم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه هفتم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه هشتم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه نهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه یازدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دوازدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سیزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهاردهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پانزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه شانزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 17
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 18
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 19
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 20
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 21
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 22
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 23
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 24
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 25
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 26
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 27
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 28
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 29
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 30
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 31
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 32
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 33
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 34
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 35
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 36
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 37
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه ۳۸
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه ۳9
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 40
ورود به کلاس