زبان انگلیسی پایه ۱۱ – مشترک ۳ گروه

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

شروع کلاس : ۱۵ شهریور

روزهای کلاس : شنبه ها ۱۱ الی ۱۲:۳۰

 

ورود به کلاس – لطفا اینجا کلیک کنید

مباحث
مشاهده آفلاین جلسه اول
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهارم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه ششم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه هفتم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه هشتم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه نهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه یازدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دوازدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سیزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهاردهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پانزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه شانزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه هفدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه هجدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه نوزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیستم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و یکم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و دوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و سوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و چهارم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و پنجم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و ششم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و هفت
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و هشت
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و نه
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و یک
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و دو
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و سه
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و چهار
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و پنج
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و شش
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و هفت
ورود به کلاس