زبان انگلیسی – مشترک ۳ گروه

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

✅با تدریس استاد مالک
🕒چهارشنبه ها ۷:۳۰ الی ۹

 

برای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید

مباحث
مشاهده آفلاین جلسه 1
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 2
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 3
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 4
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 5
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 6
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 7
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 8
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 9
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 10
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 11
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 12
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 13
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 14
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 15
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 16
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 17
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 18
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 19
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 20
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 21
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 22
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 23
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 24
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 25
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 26
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه 27
ورود به کلاس