ریاضی پایه ۱۲ – مشترک تجربی و ریاضی

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

روزهای کلاس : یکشنبه ها ۹:۱۵ الی ۱۲:۳۰ و چهارشنبه ها ۷:۳۰ الی ۹

 

ورود به کلاس – لطفا اینجا کلیک کنید

 

دانلود فایل سوالات آزمون

شروع آزمون آنلاین – رشته تجربی

شروع آزمون آنلاین – رشته ریاضی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.

مباحث
مشاهده آفلاین جلسه اول
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهارم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه ششم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه هفتم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه هشتم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه نهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه یازدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه دوازدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سیزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهاردهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پانزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه شانزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه هفدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه هجدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه نوزدهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیستم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و یکم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و دوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و سوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و چهارم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و پنجم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و ششم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و هفتم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و هشتم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه بیست و نهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی ام
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و یک ام
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و دوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و سوم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و چهارم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و پنجم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و ششم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و هفتم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و هشتم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه سی و نهم
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهل
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهل و یک
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهل و دو
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهل و سه
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهل و چهار
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهل و پنج
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهل و شش
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهل و هفت
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهل و هشت
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه چهل و نه
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجاه
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجاه و یک
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجاه و دو
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجاه و سه
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجاه و چهار
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجاه و پنج
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجاه و شش
ورود به کلاس

مشاهده آفلاین جلسه پنجاه و هفت
ورود به کلاس