ریاضیات پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی – تابع نمایی و لگاریتم

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

شماره جلسه: ۱

مجموع ساعات تدریس: 

ساعت شروع: ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰

تاریخ کلاس: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

کل ظرفیت کلاس: ۱۰۰ نفر