ریاضیات مهندس حبیبی سال یازدهم – مثلثات

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

شماره جلسه: ۱

مجموع ساعات تدریس: ۱٫۵

ساعت شروع: ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰

تاریخ کلاس: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

کل ظرفیت کلاس: ۱۰۰ نفر

 

مباحث
1

مثلثات
ویدئو