ریاضیات – فصل ۷ دهم

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مجموع ساعات تدریس :

مباحث :

فصل ۷ یازدهم

 

مباحث
جلسه دوم - آنالیز ترکیبی پارت 2
42:00 ویدئو

جلسه سوم - آنالیز ترکیبی پارت 3
59:00 ویدئو

جلسه چهارم - احتمال مقدماتی پارت 1
48:00 ویدئو

دانلود جزوه آنالیز و احتمال
ورود به کلاس