راهنمای ورود به کلاس

راهنمای ورود به کلاس

 نام درس

جلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششم
 ریاضی استاد نظامی

ساعت ۱۶ الی ۱۷

پنج شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۰۴

پنج شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۱۱

پنج شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۱۸

پنج شنبه

۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پنج شنبه

۱۳۹۹/۰۳/۰۱

ادمین 2

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: